Saigo Nanshu
“Calligraphy”
Shinoda Toko
“Calligraphy “Light””